Kartskisse over Otertjernsrenna M 1 : 50 000, ekv. 30 m (1961)

På denne skissen er Otertjernsrennas trasé tegnet inn som heltrukken rød linje, og steder som er spesielt omhandlet i markanyttartikkelen, er merket med fylte, røde sirkler. Kartskissen er utarbeidet på grunnlag av en svart/hvitt kopi av Tollersruds kart over Nordmarka fra rundt 1930, hvor Otertjernsrenna er tegnet inn, og egne målinger med GPS. Med terrengformasjonene på GPS-kartet som underlag, er koordinatene for rennetraseen overført til sommerutgaven av Nordmarks-kartet utgitt 1938, delvis ajourført i 1961. Grunnen til valget av et så gammelt og grovt kart, er at underlaget for å tegne inn rennetraseen er ganske dårlig. Få punkter er kjent i dag, og på Tollersruds kart er traseen tegnet slik at den krysser flere koter i oppoverbakke. Inntegning på et mer nøyaktig kart ville derfor innebære at det ble tilført sikkerhet om traseen som ikke er begrunnet i data.

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

13 Jun 2013

Turkart over Oslo Nordmark 1963

Av Odd Tore Saugerud

Vi var to roveraspiranter som 4. til 5. juni 1960 tok Roverprøven fra Hønefoss til Åsa med særoppgave «Kjerraten i Åsa», videre til Sørkedalen med primitiv matlaging og overnatting uten telt underveis, og så over Sollihøgda tilbake til Hønefoss. Som kartet antyder, var skogsbilveinettet i Marka da vesentlig dårligere utbygd enn nå, men ryktet gikk om at veien Seterroa-Storflåtan gård og videre østover var under anlegging og allerede kjørbar med sykkel. Turen skulle derfor være mulig å gjennomføre, selv om denne og andre veier manglet på vårt håndtegnede kart fra 1944. Dette skulle vise seg å gjøre turen mer spennende og krevende enn ventet.

06 Mar 2012

Huskeputten på gammelt kart

Av Thomas André Tovang

På moderne kart har ikke Huskeputten, et lite tjern sørvest for Søndre Heggelivann, vært navnfestet. På dette kartet fra 1929, tegnet av O. A. Tollerud i 1:40.000 og med koteavatand på ti meter, finner vi imidlertid navnet. Kartverket har nå fra 1/12-2011 offisielt godkjent navnet. Det skjedde etter initiativ fra markaentusiast Thomas André Tovang

09 Feb 2012

Lysløypetraseene i Eineåsen

Av Erik Unneberg

Lysløypa i Eineåsen har mange sløyfer, og noen steder langs traseen er navnsatt. Kart over løypesystemet er hengt opp flere steder.