Søndre Ullbråtan

Søndre Ullbråtan het tidligere Lille Rustan. Den ble i 1939 solgt av Bærums Verk til daværende eiere. I dag drives det tradisjonell gårdsdrift med sauer som beiter i Vestmarka. Vi opplevde at de ble sanket inn denne dagen. Vi anbefaler ikke ferdsel gjennom gårdens innmark.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2014

Stien mellom Godtland og Ullbråtan

Av Odd Tore Saugerud

På NGOs turkart 1:50 000 er stien mellom Godtland og Ullbråtan merket som blåsti. Nå er merkingen for det meste malt over, og selv om dette i sin tid nok var en bra tømmervei, er den stedvis vanskelig å følge i terrenget og sperret med tallrike vindfall. Det var heller ikke noe som innbød til å krysse innmarka til gården Ullbråtan.

13 Sep 2014

Godtland: voll med hustufter

Av Odd Tore Saugerud

Husmannsplassen Godtland ble ryddet av innvandrete finner på 1600-tallet. Fraflyttet 1891. Nå vokser vollen igjen, men hustuftene på bildet er fortsatt synlige. Dessuten er det en kjellerinngang bak fotografen, men på grunn av lav sol var det ikke mulig å få denne med på bildet.

13 Sep 2014

Puttmyrene: søndre del av storputten

Av Odd Tore Saugerud

Den søndre del av storputten har kommet lenger med hensyn til gjengroing med siv. Her er også bra med vannliljer og furuer langs bredden.