Rester av Holtesag

Holtesag på oslosiden av Lysakerelven var i drift til et stykke ut på 1800-tallet, men nå er det bare ruiner igjen.

Rester av Holtesag

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2017

Den nye veien i Dammyrdalen

Av Odd Tore Saugerud

Den nye veien i Dammyrdalen har vært sterkt omdiskutert og også gjenstand for demonstrasjoner. Fra trehørningssiden er det til nå opparbeidet snaue 300 meter vei, nesten frem til der skiløype nr.75 (Dammyra-Gampetjern-Løvlia) går. Veien er anlagt med grov steinfylling på duk forsterket med netting, med mindre stein og litt toppmasse over dette. Den er helt tydelig i anleggsfasen, og det vil være nødvendig med videre bearbeiding av massene langs grøftekantene og et tykkere lag med toppmasse. I protestene anføres det at det antas at veien bygges for tømmerbiler på opptil 60 tonn, syv aksler og 24 meter lengde. Fundamenteringen av veien tyder vel neppe på dette, og tilførselsveiene på trehørningssiden må vel i så fall både forsterkes og rettes ut.

03 Aug 2017

«Elva» fra Søndre Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

«Elva» på bilde nr. 27395 kommer ut av et betongrør og går rett mot en betongkloss for å hindre erosjon før den strømmer videre mot Trehørningen. Dette er utløpet av overføringstunnelen for vann fra Søndre Heggelivann, en av kildene til Bærum Vannverks kjede av reservoarer i Trehørningsvassdraget. Vanligvis er ikke utløpet synlig annet enn som en råk eller usikker is om vinteren. Tunnelen har ikke vært i bruk før nå under rehabiliteringen av Trehørningsdemningen, men nå er det tydeligvis så tørt at det må ekstra vann til for å opprettholde minimumsvannføring videre nedover i vassdraget.

03 Aug 2017

Høggerhytta i Kampesetervika og en ny «elv»

Av Odd Tore Saugerud

Allerede oppe på Kampeseterveien var lyden av rennende vann tydelig, så da måtte det undersøkes nærmere. Via et nokså nytt hogstfelt er det grei tilgjengelighet til høggerhytta, og mellom hytte og stall er elva synlig. Bilde nr. 27396 viser den og dens kilde på nærmere avstand.