Løypenytt 2015/2016

Nye traseer, forbedringer i terrenget, rydding og planering. Hva er gjort av utbedringer før årets skisesong? Her får du oversikten!

Det gjøres en omfattende innsats for at du skal kunne nyte skituren i strøkne løyper. En ting er prepareringen. Men svært mye skjer før snøen og prepareringsmaskinen kommer. Grunnlaget i terrenget er svært viktig.

I denne artikkelen kan du lese om mye av det som er gjort foran årets skisesong. Informasjonen kommer fra Skiforeningen og mange av dem som er med i samarbeidet om føremeldingen. I parentes oppgis kilden for informasjonen.

Vil du skaffe deg det store overblikket over løypenettet, kan du ta fram Skiforeningens løypekart med oppdatert prepareringsstatus, som viser mesteparten av løypenettet fra Moss og Hurum i sør til Eidsvoll og Gjøvik i nord - til sammen rundt 5000 kilometer med løyper. Du kan også gå til føremeldingen, og klikke deg inn til de ulike områdene. Der finner du informasjon om føreforholdene, løypeoversikt med prepareringsstatus og lenke til kart for det aktuelle området. Føremeldingen lages av Skiforeningen, med bidrag fra over 65 kommuner, idrettslag og løypelag. Du finner den også i Skiforeningens app, iMarka. Prepareringsstatus oppdateres døgnet rundt.

Kjekstadmarka

Vestmarka

 • Ved Fløyta, like ved serveringsstedet Furuholmen, har vi lagt på flis. Sammen med kavlingen som ble gjort i fjor, håper vi dette vil skape bedre forhold gjennom vinteren. (Skiforeningen)
 • I Lushattdalen, nord for Store Sandungen, ble løypa utbedret i fjor, men dessverre viste det seg at denne utbedringen ikke var tilstrekkelig. Noen bløthull her ga oss mer problemer enn forventet og vi har nå kavlet mer og forbedret dreneringen. (Skiforeningen)
 • I Semsvannet landskapsvernområde har vi lagt to nye klopper på strekningen Hvalstad-Semsvannet for å unngå at bekkene lager issvuller midt i løypa. I tillegg har vi lagt om et kort løypestrekk for å unngå brøytet vei. Løypearbeidene bidrar til mer snøsikre forhold i dette området. (Skiforeningen)
 • Nord for Burås har skogen stått veldig tett, og her har Bærum kommune i samarbeid med Skiforeningen hugget en del langs løypetraseen for å få mer snø ned på bakken. Videre har kommunen kavlet og planert samme strekning. (Bærum kommune/Skiforeningen)
 • Bærum kommune har også utbedret strekningen Rudsmyr-Mikkelsbonn for å skape sammenheng i skøytetilbudet helt frem til Mikkelsbonn. (Bærum kommune)

Bærumsmarka

 • Ny prepareringsmaskin er innkjøpt. Den er postert på Fossum og preparerer i området fra Øverland/Haga i syd, Burudvann i vest, Jonsrudkampen/Fløyta/Sørkedalen på langs i nord og Årnes/Fossum i øst. (Skiforeningen)
 • Løypa langs østsiden av Abborvannsbekken opp til Abbortjern og Konterud er planert. Utvasking av løsmasser har ført til ujevnt underlag med mye stein i dagen. Etter planeringen vil denne løypa få en lengre sesong når den kan prepareres på noe mindre snø. Det aktuelle strekket er ca. 1 km langt. (Skiforeningen)

Krokskogen

 • Krokskogen sydvest: Ny prepareringsmaskin er innkjøpt. Den er postert på Kleivstua og preparerer i området Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. (Skiforeningen)
 • Krokskogen sydvest: I skiløypa Auretjernbekken-Sørsetra har vi lagt om skiløypa et kort stykke i forbindelse med hogst i området og på den måten fått lagt løypa utenom et veldig kupert parti i terrenget. I tillegg har vi planert noe for å bedre forholdene. Dette vil føre til en forbedring på lite snø tidlig i sesongen. (Skiforeningen)
 • Krokskogen sydvest: På strekningen Leikemyr-Rønningen, som er forbindelse mellom Djupdalsveien og Toresplassløypa, har vi utbedret dreneringen og gjort en mindre omlegging for å få løypa inn på tørt land. Dette gir bedre muligheter for en barnevennlig rundtur (ca. 6 km) allerede fra tidlig i sesongen. (Skiforeningen)
 • Krokskogen sydøst: Ved Gagnumseter er to punkter, vest og øst for seteren, blitt planert. (Skiforeningen)
 • Krokskogen sydøst: Løypa mellom dammen i Søndre Heggelivann og frem til Heggelia har fått en omlegging denne vinteren. Heggeliveien brøytes nordfra helt til Vakerseterkrysset pga. arbeider på Vakerseter. Vi benytter scooterløypa fra Vakerseter ned på Nordre Heggelivann som hovedløype ned til vannet og videre til Heggelia. Vi har breddet løypa ved å felle noen trær slik at vi har kunnet preparere med løypemaskin ned til vannet. Strekningen over isen prepareres med scooter herfra på vanlig måte. (Skiforeningen)
 • Krokskogen nord: Skiløypa over Ringkolltoppen er en flott løype med fin utsikt. Høstens planering i løypa har medført at vi kan nyte utsikten enda tidligere i kommende vintre. Det samme gjelder den delen av løypa som går øst for Ringkolltoppen. Her har det også blitt gjennomført lett graving for å få fjernet stubber og stein som stikker opp fra underlaget i løypa. (Skiforeningen)

Nordmarka

 • Nordmarka nordvest: I Katnosa – Spålen naturreservat har vi fått tillatelse av Fylkesmannen til å legge stokker (dvs. kavle) deler av en problematisk myr mellom Auretjern og Sinnerdammen. Et rør er også blitt utplassert i myra for å sikre gjennomstrømningen og unngå at snøen i løypetraseen blir liggende som en demning for vannet som er på vei ut i myra. Løypearbeidene vil bidra til at denne viktige tverrforbindelsen i løypenettet fungerer bedre og at skiløperne kan nyte dette flotte naturområdet og terrenget gjennom hele vinteren. (Skiforeningen)
 • Nordmarka nord: Hogst i området nord for Puttedalen, medfører brøyting av veien opp til Kroktjern. Vi har oppgradert scooterløypa til Sandungskroktjern, for å sikre sammenhengende løype gjennom området. Vi har fått hjelp fra Løvenskiold i form av hogst langsmed løypa nord for Puttedalen, slik at vi har kunnet planere den smale, bratte bakken og bedre forholdene i løypa. (Skiforeningen)
 • Nordmarka nord: Eksisterende scooterløype mellom Vestbygda og Svartbekken er blitt rustet opp ved å fjerne steiner i løypa. (Skiforeningen)
 • Nordmarka syd: I Blankvanns verneområde, like ved Svartkulp, fikk vi tillatelse av Fylkesmannen til å gjennomføre utbedringer i Holmenkollmarsjtraseen. Lite snø på bakken og vann i løypa har tidligere skapt problematiske forhold. Heving av terrenget ved hjelp av kavling og stedlige masser, samt hogst av noen trær, vil trolig gi løypa et løft. (Skiforeningen)
 • Nordmarka syd: I løypa Skjærsjødammen-Rottungen-Fortjern er det blitt lagt noen rør for å lede vannet vekk fra skiløypa. (Skiforeningen)
 • Nordmarka syd: Også strekningen Delebekken-Holmetjern har hatt problemer med vann i skiløypa. Problematiske punkter er blitt utbedret gjennom enkel drenering. (Skiforeningen)
 • Nordmarka syd: Ved Sulutjern-Appelsinhaugen har vi utbedret en vanskelig utforkjøring for å skape trygg og sikker nedfart. Drenering av noen enkeltpunkter, grunnet problemer med vann i skiløypa, er også gjennomført. (Skiforeningen)
 • Nordmarka syd: På strekningen Holmetjernsveien-Fredrikstad-Ørfiske har vi fjernet steiner og stubber i løypa, samt ledet vannet bedre unna løypa ved å drenere. (Skiforeningen)
 • Nordmarka syd: Det er hogst i området nord for Knappaveien og denne må dessverre brøytes. Alternativ trasé følger den gamle løypa ned til Vestre Fyllingen og over vannet (forutsatt at isforholdene er tilfredsstillende). (Skiforeningen)
 • Nordmarka syd: Strekningen Fortjern-Helgeren dam blir brøytet. Alternativ trasé går over Fortjern. (Skiforeningen)

Romeriksåsene

Østmarka

Sørmarka

 • I Sørmarka har vi gjennomført planering av løypa rundt Bøleråsen med avstikkere mot Bukkestitjern. Noe resterende flis vil bli lagt ut i vinter. Dette blir en fin tidligløype som kan benyttes ved marginalt med snø. (Skiforeningen)
 • Østre Greverud er strømtilførselen til snøanlegget oppgradert. Dette vil medføre at vi kan produsere like mye snø på kortere tid. Vi har også forlenget rørgater og kabler i bakken nordover på golfbanen for å få til en sikrere og mer effektiv produksjon av snø. (Skiforeningen)

Hadelandsåsene

 • Øståsen skiløyper har i løpet av barmarksperioden utbedret sitt løypenett, som er på 210 kilometer. Spesielt gjelder dette Fjellsjørunden ved Malsjøen med ny bru og omlegging ved Fjellstadhytta. Løypa er også flyttet langs Stråtjerna vest for Sagvollen på grunn av problemer med vann i myra. Det er også bygget 2 nye rundløyper i løypenettet til Øståsen Skiløyper. Ved Sagvollen er det bygget en ny rundløype på ca. 3 km rundt Steinsjøen med utgangspunkt fra Sagvollstallen. Ved Lygna er det bygget en ny rundløype rundt hyttefelt A i Lygnalia. Denne er ca. 5 km. (Øståsen Skiløyper)
 • Alle 700 skilter er nå skiftet ut, og skiltprosjektet dermed sluttført. Det er også satt opp «Her er du nå-kart» i svært mange løypekryss. Dette ble veldig bra! Nye tavler med oversiktskart vil bli montert i løpet av vinteren på sentrale knutepunkt. (Øståsen Skiløyper)
 • I Lygna Skisenter er det bygget om treningsløyper og sprintløyper i løpet av høsten, og satt opp nytt lys. Dette som en del av forberedelsene til NM-Lygna 2017. (Øståsen Skiløyper)

Gjøvik, Toten og Land

 • Skigruppa i Breiskallen sportsklubb har i løpet av 2015, ved hjelp av støtte fra hytteeierne rundt Skumsjøen, lokale firmaer og privatpersoner, anskaffet midler og materialer til å bygge garasje til scooteren, og anskaffet en ny snøscooter. Vi er imponert over den støtten vi har fått, og skal gjøre vårt beste for å gjengjelde den med fine skiløyper. (Breiskallen Sportsklubb)
 • En løypetrase fra Stokkhyttakrysset i skogsbilvei mot Ødegardseter til Kjøyvemyra er lagt inn som ny trase for Breiskallen. (Breiskallen Sportsklubb)
 • Gjøvik sør – lysløypa fra søndre bydel: Mellom Nye Vestre Totenveg ved Holmbo via Østbyhøgda til Markestadvegen ble lysløypa fornyet i fjor. Stolper, armatur og ledninger ble skiftet ut. Høsten 2015 ble forberedelser for utskifting av lysløypa på neste strekning, Markestadvegen – Lerudåsen, påbegynt. Men selve fornyelsen vil først skje høsten 2016. Om alt går som planlagt, vil det fra neste vinter bli stabilt og godt lys fram til krysset med «Raufoss-løypa». (Gjøvik kommune)
 • Vardalsåsen – Skumsjøen: Øst for Skumsjøen og nord for Osbakken har skiløypa, i samråd med grunneier og Skumsjøen Hytteeierforening, fått en ny brukervennlig trasé. I stedet for å gå 200 meter i brøytet veg, vil en nå kunne gå i preparerte spor. (Gjøvik kommune)
 • Gjøvikmarka: Mellom Eiktunet og Skistua, nærmere bestemt ved Jemtland, er det foretatt breddeutvidelser. Mange grove trær er fjernet for at snøen skal nå bakken og ikke kun bli liggende på trærne over skiløypa. I tillegg til lite snø i skiløypa har det vanligvis blitt isete i mildværsperioder når det «regner» fra trærne. Vi har planlagt et tilsvarende prosjekt på en liten, men problematisk strekning mellom Blivgodt og Haug i Haugrunden. Grunneiers tillatelse er gitt. (Gjøvik kommune)
 • Biriåsen: Det ser ut til å gå i orden med en ny trasé fra Gråsteinmyra via Nysætra til løypa mot Biri Øverbygd. Endringen vil gjøre at både løypemaskin og skiløpere vil slippe å bruke vegen mellom Kullmyrbotn til Bratbergsætra. Trolig vil opparbeidingen av løypa kunne skje til sommeren. (Gjøvik kommune)

Totenåsen

God tur i løypene!


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

Ut på tur - eldre nyheter

04 Jan 2016

Vinteren er her, men hvor er det beste skiføret?

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Endelig ser vinteren til å være kommet til våre områder, og dette betyr at det stadig dukker opp nye preparerte skiløyper i områdene som er omfattet av føremeldingen. Her kan du lese litt om hvordan du finner fram til disse løypene.

11 Okt 2015

Høsttur på sykkel

Av Redaksjonen | Ut på tur

Høsten er en fin tid for sykling. Naturens sterke farger gir oss flotte opplevelser på tur. Nå har Skiforeningen beskrevet og kartfestet et knippe sykkelruter som er vel verdt å prøve før vinteren setter inn. Til sammen har alle sykkelrutene på Skiforeningens nettsider en lengde som tilsvarer nesten det dobbelte av avstanden Lindesnes - Nordkapp. Så her er det mye å velge mellom!

18 Aug 2015

Til demningene ved Sundvolden Møllebrug

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Krokskogen er kjent som eventyrskogen i Marka. Her holdt huldra til, og i Gyrihaugen bodde trollkjerringa Gygra. På plasser i skogen bodde finner som kunne trolle, og mange steder spøkte det. På denne rundturen kommer du innom steder fra eventyrene, og du opplever typisk Krokskognatur og fine utsikter. Hovedvekten vil likevel være på historie og kulturminner fra 1800-tallet i forbindelse med mølledriften på Sundvollen.